Workforce Planning

Plánovanie pracovnej sily

Čo keby ste poznali vplyv vášho rozhodnutia o talentoch vo firme ešte predtým, ako ho musíte urobiť? Očakávate vysoký stupeň fluktuácie vašich kľúčových pracovníkov? Nútia vás konkurenčné tlaky a meniace sa pohyby pracovných síl, zmeniť spôsob, akým funguje vaše podnikanie? Dochádza vo vašom odvetví k predčasnému zastarávaniu zručností v technologickom procese? Vystavia očakávané nedostatky globálnych zručností alebo starnúca pracovná sila vašu spoločnosť významnému riziku?

Ak vopred preniknete do podstaty dôsledkov vašich rozhodnutí, môže to znamenať rozdiel vo vašej schopnosti efektívne realizovať vašu stratégiu. Čo keby ste mohli…

 • odhadnúť zásadné požiadavky pracovnej sily, analyzovať, kde sú kritické medzery a vyplniť ich?
 • modelovať zručnosti a kompetencie, ktoré vaša firma potrebuje na splnenie stratégie budúceho rastu?
 • vyčísliť finančné dôsledky vašich strategických rozhodnutí ohľadom plánovania pracovnej sily?

Budujte dnes základ svojho budúceho úspechu

Plánovanie pracovnej sily (Workforce Planning) spoločnosti SuccessFactors vám umožní vykonávať sofistikované modelovanie pracovných síl na základe počtu zamestnancov, údajov o ich najímaní, miery fluktuácie, veku obchodu do dôchodku a údajov o nákladoch. Cieľom je vytvoriť stratégie, ktoré dnes môžu zabezpečiť pripravenosť vašej spoločnosti na budúcnosť. Toto overené riešenie využívajú už takmer 30 rokov spoločnosti na celom svete zaradené časopisom Fortune medzi Top 500 spoločností. Pomáha im preklenúť implementačnú medzeru medzi stratégiou a obchodnými výsledkami.

SuccessFactors Workforce Planning vám pomôže:

 • robiť kvalifikované rozhodnutia – formulovať vašu stratégiu s vyššou spoľahlivosťou, pretože poznáte predpovede založené na dôveryhodných údajoch o pracovnej sile z celého vášho obchodného systému.
 • zmierniť riziká – identifikovať zručnosti a schopnosti potrebné na splnenie vašej rastovej stratégie, pochopiť medzery a spoznať súvisiace riziká, ktoré vyšli najavo pri plánovaní pracovných síl.
 • optimalizovať vaše výsledky – dynamicky modelovať rôzne scenáre pracovnej sily a pochopiť ich finančné dôsledky (v reálnom čase) s priamym finančným modelovaním hypotéz: „Čo keby?“

Osvedčená metodika prináša skutočné výsledky

Spoločnosť SuccessFactors je uznávaná ako svetový líder v definovaní, zbere a výklade informácií, týkajúcich sa pracovnej sily. Má osvedčenú metodiku, ktorá urýchľuje schopnosť organizácie rozvíjať a realizovať efektívne plány pracovných síl. Jej štruktúra podporuje úspech plánovania vašej pracovnej sily a umožňuje, aby sa váš projekt integroval s ostatnými podnikovými procesmi plánovania:

 • Strategická analýza: Analyzujte problémy podnikania, hnacie mechanizmy a faktory prostredia a rozhodnite o budúcom stave a možných scenároch vývoja. Zachyťte predpoklady plánovania a identifikujte kritické pracovné úlohy a schopnosti.
 • Predpoveď ponuky a dopytu: Naplánujte stav a profil budúcej pracovnej sily potrebnej na realizáciu podnikateľskej stratégie. Vykonajte podrobné modelovanie požiadaviek, predpoveď vnútorných potrieb, analýzu medzier zručností všetkých kľúčových pracovných pozícií.
 • Analýza rizika: Identifikujte riziká, týkajúce sa pracovnej sily, ktoré predstavujú hrozbu pre vaše obchodné stratégie a ich realizáciu.
 • Stratégia, vplyv a modelovanie nákladov: Vykonajte modelovanie hypotéz: „Čo keby?“ s cieľom kvantifikovať výsledky rôznych scenárov, možnosti vývoja pracovných síl s porovnaním skutočného dopadu rozhodnutí, týkajúcich sa najímania zamestnanca, jeho rozvoja a udržania. Využite naše pripravené koncepcie plánovania pracovných síl (Strategy Bank), rozvíjajte strategické zásahy a zviditeľnite súvisiace vplyvy a náklady.
 • Konanie a zodpovednosť: Zistite, ako integrovať stratégie pracovných síl do celkových podnikových stratégií a ako merať úspech. Uložte zodpovednosť za vykonávanie a oznamovanie výsledkov.

Skombinujte plánovanie pracovných síl s analytikou pracovnej sily spoločnosti SuccessFactors, aby ste mohli využiť komplexnú knižnicu preddefinovaných metrík. Posuňte dáta o vašich pracovných silách na novú úroveň analýzy a preniknite do podstaty týchto údajov.

Ľudské zdroje ako partner pre podnikanie

V časoch ťažkých ekonomických podmienok firmy koncentrujú svoje úsilie na iniciatívy, ktoré môžu vytvoriť konkurenčnú výhodu, pomôcť pri riadení rizika a zvýšiť efektívnosť organizácie.

Strategické plánovanie pracovných síl je snahou o elimináciu rizika, že nebudete mať správnych ľudí v správnom čase na vykonávanie podnikateľskej stratégie. Má preto významný vplyv na celkovú efektívnosť a úspech organizácie a umožňuje vnímať pozíciu ľudských zdrojov ako skutočného partnera pre podnikanie v budúcnosti.

Začnite radou od experta

Zákazníci, ktorí využívajú SuccessFactors Workforce Planning sú súčasťou komunity aktívnych užívateľov. Služby môžu zahŕňať:

 • Prístup k odborníkom z oblasti plánovania pracovnej sily, stratégií ľudského kapitálu, nástrojov riadenia ľudských zdrojov, metriky a využitia dát, ktoré sú hybnou silou realizácie podnikania.
 • Služby profesionálneho rozvoja koncipované tak, aby vám pomohli rozvíjať zručnosti potrebné zlepšenie pozitívneho vplyvu, ktorý môžu mať tieto dáta na vašu organizáciu.
 • Pravidelné produktové webináre, ktoré včas pokrývajú relevantné témy a umožňujú zákazníkom, aby sa podelili o svoje poznatky so širším spoločenstvom.