Workforce Analytics

Analytika pracovnej sily

Riešenie pre veľké dáta* z oblasti ľudských zdrojov (HR Big Data Solution) vám umožní rozhodovať sa efektívne. Robíte rozhodnutia o ľudských zdrojoch s rovnakou dôslednosťou a spoľahlivosťou ako rozhodnutia o peniazoch, zákazníkoch, technológiách alebo obchodných príležitostiach? Obsahuje vaša analytika správy a prehľady, ktorých výsledky môžete pohotovo komunikovať a preniesť do návrhov opatrení pre riadiacich pracovníkov? Viete, ako sa porovnať s inými spoločnosťami vo vašom odvetví alebo regióne?

Čo keby ste mohli s istotou odpovedať na nasledujúce otázky…

 • Aký je náš skutočný počet zamestnancov?
 • Aký je náš zisk na zamestnanca? Narastá? Môžeme sa porovnať s našimi konkurentmi a lídrami v odvetví?
 • Ktoré podnikateľské jednotky alebo oblasti majú najvyššie, respektíve najnižšie percento plnenia cieľov? A prečo?
 • Aká je miera dobrovoľnej fluktuácie medzi tými, ktorí podávajú najlepšie výkony a aký to má vplyv na plnenie našich strategických cieľov?

Analytika pracovnej sily spoločnosti SuccessFactors (SuccessFactors Workforce Analytics) poskytuje konkrétne a postupné prenikanie do podstaty dát o pracovnej sile. Je hnacím motorom vašej podnikateľskej stratégie v súčasnosti a pomáha vám aj pri plánovaní budúcich postupov. Môžete využiť výhody viac ako tridsaťročných skúseností z praxe a výskumu, a tak urýchliť pozitívny vplyv na vašu organizáciu. Analytika pracovnej sily spoločnosti SuccessFactors (SuccessFactors Workforce Analytics) pomáha organizáciám:

 • Pochopiť, čo sa deje s pracovnou silou a prečo – výkonné, ľahko použiteľné rozhranie spolu s ovládaním drag and drop umožňuje sledovať korelácie viacerých dátových zdrojov (kľúčové ľudské zdroje / údaje o talente, finančné údaje, CRM – manažment vzťahov so zákazníkmi / dáta z prieskumov) a analyzovať ich naprieč meraniami a rozsahom – všetko na jednom mieste.
 • Zdokonaliť podnikateľské stratégie – určiť hlavné ukazovatele efektivity organizácie a vypracovať akčné plány na dosiahnutie podnikových cieľov.
 • Zlepšiť ziskovosť pracovnej sily – vytvoriť cielené iniciatívy, založené na empirických dôkazoch, nie na „intuícii“.

Overené riešenie, ktoré prináša výsledky

So SuccessFactors Workforce Analytics využívate technológiu a poznatky uznávaného lídra v oblasti globálnej analytiky pracovnej sily a jej plánovania na to, aby ste urýchlili pochopenie  „veľkých dát“ v manažmente ľudských zdrojov a strategické údaje o pracovnej sile ďalej zúročili. Urýchliť pozitívny vplyv na podnikanie pomôže:

 • Spoľahlivé, jednotné zakladanie dát – vychádza skôr z cielených diskusií s lídrami v podnikaní o príležitostiach a akčných plánoch ako zo snahy o absolútnu presnosť či úplnosť vašich údajov. Podstatné je prepájanie informácií o tom, čo organizácia robí vo všeobecnosti, korelačných vzťahov kľúčových ľudských zdrojov (Core HR) a talentových údajov s dátami o financiách, manažmente vzťahov so zákazníkmi (CRM) a dátami z prieskumov.
 • Ľahko zrozumiteľná metrika a definície – vytvoríte logický, konzistentný jazyk pre diskusie naprieč celou organizáciou s 2000 preddefinovanými metrikami a úrovňami od SuccessFactors.
 • Jedinečné porovnávacie kritériá – uvidíte, ako na tom ste v porovnaní s vašimi konkurentmi v odvetví, v tržbách, umiestnení a podobne.
 • Bohatý obsah pre ľudské zdroje – s viac ako 600 osobo-rokmi vás jedinečný obsah ľudských zdrojov a výskumu SuccessFactors Workforce Analytics nasmeruje na metriky, ktoré sú relevantné pre vaše podnikanie, pomôže vám pochopiť, prečo majú význam a aké sú odporúčané stratégie na dosiahnutie pozitívnych výsledkov.
 • Zákaznícka komunita – zdieľajte chápanie problémov a najlepšie postupy v praxi s ďalšími zákazníkmi a naučte sa rozvíjať vaše vlastné využitie strategických dát o pracovnej sile.

Pokročilá analytika, náhľady a vplyvy

Rozšírené možnosti SuccessFactors Workforce Analytics zahŕňajú:

 • Metriku a porovnávacie kritériá – najkomplexnejšia a najspoľahlivejšia porovnávacia databáza pracovných síl vo svete, ktorá sa opiera o zdrojové informácie z reálnych transakčných údajov (z podnikania), nie je náchylná na chyby vznikajúce pri prieskumoch bez zásahu výskumníka. Ustálené parametre a porovnávacie ukazovatele možno sledovať na základe rôznych aspektov (pohlavie, vek, etnický pôvod) alebo podľa iných charakteristík (funkcia, funkčné obdobia zastávanie funkcie, plat).
 • Titulky – tento systém neustále získava dáta o ľudských zdrojoch naprieč organizáciou, vyhľadáva „bolestivé miesta“ a „rizikové oblasti“ jednotlivo pre každého manažéra. Poskytuje mu relevantné upozornenia a výstrahy (v zaužívanom jazyku) s cieľom upozorniť na konkrétne oblasti záujmu.
 • Analýza, opierajúca sa o otázky – použite preddefinované otázky a dostanete sa k analýzam a porovnaniam. Odpovedajte na bežné a kritické otázky, týkajúce sa ľudského kapitálu a opakujte ich, aby ste pochopili príčiny, trendy, rizikové oblasti alebo neefektívnosť.
 • Analytika toku talentov – zjednodušte meranie komplexnej organizačnej mobility na jeden vizuálny výstup naprieč segmentom pracovnej sily, obchodnou jednotkou, umiestnením alebo konkrétnymi profesiami. Možnosť vytvorenia modelu vám pomôže pochopiť, ako pohyb talentov ovplyvňuje rozhodnutia o najímaní pracovníkov, štruktúru nákladov, iniciatívy kariérnej dráhy, plány nástupníctva a riadenie rizík.
 • Analytika pracovného prostredia – analyzujte trendy cez viaceré úrovne a kritériá pomocou jednoduchých a výkonných rozhraní drag and drop. Použite základné štatistické metódy, vrátane grafov rozptylu, testov signifikancie, korelácií, regresií a mnohopočetných (viacnásobných) porovnaní. Preniknite hlbšie do podstaty cez ponuku širokej škály analýz na jednom mieste (one-stop analyses shop).
 • Navrhovanie on-line správ – vytvorte si vlastné správy a ovládacie panely vo formáte PDF, Word, alebo Excel. Podľa potreby pripravte plán distribúcie PDF verzie.
 • Ad Hoc reporting – vytvorte transakčné otázky v reálnom čase s kľúčovými grafmi, tabuľkami a bohatou grafickou úpravou so schopnosťou ich osvojenia a nácviku na úrovni zamestnancov.
 • Externé zdroje dát – analyzujte nielen dáta o ľudských zdrojoch a ich talente, ale prepojte ich s korelačnými údajmi z oblasti ľudských zdrojov, systému podnikania a prevádzky (plánovanie firemných zdrojov – ERP, manažment vzťahov so zákazníkmi – CRM, dáta z prieskumov, atď…), s cieľom dosiahnuť ucelený pohľad vplyvu ľudských zdrojov na výkon podnikania.