Succession & Development

Nástupníctvo a rozvoj

Aby mohli organizácie na dnešnom vysoko konkurenčnom globálnom trhu excelovať, musia sa nevyhnutne zaoberať riadením nástupníctva. Firmy budujúce si vlastný intelektuálny kapitál neustálym pestovaním nastupujúcej generácie zamestnancov, môžu vďaka takémuto riadeniu získať značnú obchodnú výhodu.

Komplexný proces riadenia nástupníctva  zvyšuje zainteresovanosť a lojalitu zamestnancov, predlžuje ich zotrvanie v spoločnosti, čo pomáha  rozvoju firmy. Zjednodušene možno povedať, že korporátne zdravie organizácie závisí od efektívnosti, šírky a hĺbky úsilia súvisiaceho s nástupníctvom.

Jedna zo súčastí balíka SuccessFactors HCM Suite, konkrétne SuccessFactors Succession & Development, patrí k top riešeniam na riadenie talentov. Nástroj SuccessFactors Succession & Development pomáha personalistom identifikovať a rozvíjať talenty potrebné na posilnenie organizácie nielen kvôli súčasným podnikateľským cieľom, ale aj na plánovanie budúceho rastu spoločnosti.

Na rozdiel od iných riešení umožňuje SuccessFactors strategicky dôležité konverzácie súvisiace s prieskumom talentov, a to poskytnutím prístupu k relevantným informáciám v reálnom čase a vo formáte použiteľnom na prezentácie, ktoré môžete predstaviť iným a zdieľať ich s nimi.

SuccessFactors Succession & Development je komplexné riešenie na báze cloudu, ktoré znižuje organizačné riziko zabezpečením nástupníckych talentov potrebných na dosahovanie lepších podnikateľských výsledkov dnes aj v budúcnosti.

Nástroj SuccessFactors Succession & Development vám pomáha zvýšiť angažovanosť zamestnancov, podporiť ich profesionálny rast a maximalizovať kariérne príležitosti pre tých najtalentovanejších, čo z vašej firmy urobí vyhľadávaného zamestnávateľa. Okrem toho budete vedieť lepšie zosúladiť pracovnú silu s kritickými potrebami vášho podnikania využitím zručností a kompetenčných knižníc softvéru SuccessFactors.

Spoznajte svoje talenty a objektívne vyhodnoťte ich potenciál

 • Objavte skryté talenty vo vnútri vašej organizácie s použitím komplexných kritérií vyhľadávania.
 • Použitím vyhodnocovacích nástrojov identifikujte úroveň ich spôsobilosti a zručností.
 • Konfigurovateľná mriežková matica pozostávajúca
  z deviatich polí vám pomôže identifikovať zamestnancov s najlepšími (a najhoršími) výsledkami.
 • Objektívne vyhodnoťte výkony zamestnancov vo vzťahu k ich potenciálu pomocou kalibrácie typu „drag-and-drop“.

Optimalizujte smerovanie firmy
a zaistite kontinuitu jej vedúceho postavenia

 • Využite knižnice zručností a spôsobilostí, aby ste zosúladili vaše pracovné sily s vašimi kľúčovými podnikateľskými potrebami.
 • Definujte procesy kariérnych postupov, ktoré zosúladia ašpirácie zamestnancov s podnikateľskými požiadavkami organizácie.
 • Vyhodnoťte riziká a vplyvy prípadných strát a získajte predstavu o vašich „náhradníkoch“.
 • Pohotovo určite nástupcov na obsadenie kľúčových pozícií v rámci celej spoločnosti.
 • Vyplňte medzery v talentoch a vytvorte silných náhradníkov aplikovaním plánov rozvoja a vzdelávacích aktivít (s použitím nástroja SuccessFactors Learning).

Získajte predstavu o vlastných HR a personalistom, manažérom a vedúcim zabezpečte informácie o talentoch

 • Zistite hĺbkové informácie o talentoch v rámci organizácie pomocou interaktívneho Succession Org Chart.
 • Využite vzájomné porovnania konfigurovateľných kariet talentov na nájdenie najlepších nástupníckych kandidátov.
 • Umožnite manažérom HR oddelení diskusiu o prieskume strategických talentov s manažérmi a vedúcimi pracovníkmi (vďaka nástroju SuccessFactors Presentations).
 • Využite zdokonalené riadenie povolení na ochranu citlivých údajov pri súčasnej podpore prístupu pre viaceré pracovné pozície.

Angažujte a motivujte zamestnancov zmysluplnými plánmi rozvoja a kariérnych príležitostí

 • Zaangažujte zamestnancov na objavovaní ich kariérneho postupu, spojte sa s ostatnými na želaných pozíciách, identifikujte a odstráňte medzery i nedostatky v procese prípravy na budúce funkcie s použitím nástroja Career Worksheet.
 • Umožnite zamestnancom vypracovať a riadiť ciele ich osobného rastu.
 • Urýchlite učenie a vzdelávanie prostredníctvom cielených plánov rozvoja.
 • Propagujte prijatie užívateľa a jeho zaangažovanosť vďaka elegantnému a ľahko ovládateľnému rozhraniu.
 • Preskúmajte odporúčania na obsadenie konkrétneho pracovného miesta v snahe nájsť pozície, ktoré odpovedajú zručnostiam a záujmom zamestnancov. Pomôže vám pri tom nástroj Suggested Roles na kariérnom hárku/karte.
 • Využívajte „talent pooly“ (platformy talentov) na rozvoj zamestnancov s vysokým potenciálom.

Umožnite strategickému riadeniu nástupníctva zlepšovať biznis výsledky

 • Využite informácie z plánovania pracovných síl na analýzu dopytu a ponuky talentov.
 • Znížte riziko organizácie proaktívnym riešením problémov s chýbajúcimi talentami použitím plánov nástupníctva.
 • Zoznámte sa s domino efektom už prijatých plánov nástupníctva preskúmaním schémy línie nástupníkov.
 • Definujte kariérny postup zamestnancov s cieľom vyriešiť potenciálny problém s chýbajúcimi talentami ešte predtým, než nastane.
 • Zmerajte efektívnosť plánov nástupníctva a ich vplyv na podnikateľské výsledky (využitím nástroja SuccessFactors Workforce Analytics).