Performance  &  Goals

Výkon a ciele

Efektívne riadenie výkonu zamestnancov nemalo nikdy vyššiu prioritu ako dnes. Na jednej strane tvrdé konkurenčné prostredie a na druhej obmedzené vnútorné rozpočty si od podnikov vyžadujú extrémnu sústredenosť pri napĺňaní zámerov a realizácii aktivít. V snahe uspieť, potrebujú organizácie pracovnú silu, ktorá jasne rozumie strategickým podnikateľským cieľom a je schopná pohotovo reagovať v súlade s vývojom podnikania.

V opačnom prípade by hrozilo, že sa ocitnú „z kola von“. Ak majú manažéri efektívny nástroj na riadenie výkonu, dokážu zosúladiť činnosti zamestnancov s organizačnou stratégiou a sledovať výkon. Zároveň zabezpečia pre svojich podriadených kontinuálnu a zmysluplnú spätnú väzbu a „koučovanie“.

Súčasť HCM balíka SuccessFactors, konkrétne „SuccessFactorsPerformance & Goals“ je jedným z vedúcich riešení1 na riadenie talentov v rámci svojho odvetvia. SuccessFactors Performance & Goals poskytuje užívateľom zážitok z jednoduchého – intuitívneho ovládania a využitia inovatívnych možností prostredníctvom prvkov Team Rater, Calibration, Legal Scan, Goal Library, Writing Assistant a Coaching Advisor.

SuccessFactors Performance & Goals pomáha zabezpečiť, aby organizácia vytvárala jasné a zosúladené ciele pre svojich zamestnancov a zároveň dosiahla objektívne a presné hodnotenie ich výkonu. Prieskum spoločnosti SuccessFactors ukazuje, že ak spoločnosti využijú potenciál týchto možností, prekonajú nielen výkon svojich konkurentov, ale uspejú dokonca i na širšom trhu.

Pomáha manažérom zabezpečiť presnú a zmysluplnú spätnú väzbu a „koučing“

 • Vizuálne vyhodnoťte výkon svojho tímu a jednoducho identifikujte najlepších z tímu s použitím prvku Team Rater.
 • Využite nástroj 360 Reviews na zvyšovanie presnosti a účinnosti poskytovania spätnej väzby.
 • Používajte nástroje Writing Assistant a Coaching Advisor v snahe pomôcť manažérom eliminovať nejednoznačnosť a zabezpečiť zmysluplnú spätnú väzbu.
 • Zabezpečte spätnú väzbu cez integrovanú a jedinečnú funkciu Ask for Feedback/požiadať o spätnú väzbu (komentáre, nie hodnotenia), ktorá uľahčuje požadovanie spätnej väzby a reagovanie na ňu.
 • Pomocou prvku SuccessFactors Mobile Touchbase zlepšite dialóg a kontinuálny „koučing“.

Vytvorte presnejší, jasnejší a angažovanejší kontrolný proces

 • Užívateľsky nenáročné rozhranie novej generácie podporuje rýchlejšie osvojenie si softvéru užívateľom, jeho lepšie využitie, rýchlejšiu realizáciu kontrol a ich vyššiu kvalitu.
 • Nástroje Writing Assitants, 360-Degree Reviews a konfigurovateľné nastavenia kontrol robia z kontrolného procesu hodnotnú slučku spätnej väzby medzi manažérmi, podriadenými a kolegami.
 • Integrácia s Microsoft Outlook umožňuje užívateľom pohotovo pridávať Outlook pripomienky, aby nezmeškali termíny kontroly a mohli jednoducho a včas vyžiadať a sumarizovať spätnú väzbu od spolupracovníkov.
 • Jedinečné možnosti nástrojov Team Rater a Team Overview pomáhajú manažérom zabezpečiť konzistentnosť a spravodlivosť rozhodnutí v rámci tímov.

„My v NISSANE vnímame rozdiel v meraní EFEKTÍVNOSTI A EFEKTIVITY. ZMENOU KULTÚRY PERSONALISTIKY A POUŽITÍM PRÍSTUPU ZALOŽENÉHO NA DÁTACH SME S POMOCOU SUCCESSFACTORS DOSIAHLI VÝSLEDKY NA OBOCH FRONTOCH.” Anish Baijal, riaditeľ, Manažment talentov a ľudské zdroje, Nissan Amerika

Využite objektívnu meritokraciu, ktorá ocení najlepších a pomôže rozvíjať schopnosti ostatných

 • Zosúlaďujte ciele a výkon s odmenou v snahe vytvoriť kultúru odmeňovania za vykonanú prácu.
 • Použite nástroj Calibration na zabezpečenie objektívnych rozhodnutí vychádzajúcich zo skutočnosti a vzťahujúcich sa na výkon a odmeňovanie. Tento nástroj eliminuje manuálne kalibračné procesy a poskytuje intuitívne vizuálne porovnania zamestnancov.

Pomôžte zamestnancom a manažérom vytvoriť harmonizované a zmysluplné ciele

 • Získajte pohotové odporúčania z Goal Library/knižnice cieľov zachytávajúcej viac ako 500 SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realistic and Timely) – špecifických, merateľných, dosiahnuteľných, realistických a včasných cieľov.
 • Pracujte na cieľoch na každodennej báze s použitím intuitívnych nástrojov, ktoré ponúkajú permanentne aktualizované údaje o úsilí zamestnancov, o pravdepodobnosti úspechu a tiež komentáre.
 • Umožnite manažérom získať lepší prehľad a dajte im možnosť nastavovania kaskádových cieľov a monitorovania napredovania jednotlivcov, tímov či celej spoločnosti.
 • Zlepšite dodržiavanie právnych predpisov zabezpečením dôkazov o objektívnom kontrolnom procese. Nástroj Legal Scan pomáha uľahčiť dodržiavanie zákonných noriem a iných predpisov.

Pomôžte manažmentu jasne identifikovať nielen najvýkonnejších zamestnancov, ale i budúcich lídrov

 • Vizuálne porovnajte a vyhodnoťte talenty – jednoducho identifikujte pracovníkov s najlepším (a najhorším) výkonom na základe ich individuálnych kompetencií s použitím prvku Team Rater.
 • Pomôžte znížiť riziko a zabezpečte dodržiavanie predpisov pomocou nástrojov Calibration a Legal Scan.
 • Zobrazte výkon vo vzťahu k cieľom (alebo všetky úrovne) prostredníctvom intuitívnych „dashboardov“ a „spotlightov“.
  Vytvárajte kultúru odmeňovania za odvedenú prácu.
 • Získajte náhľad do výkonu organizácie prostredníctvom účinného nástroja analytiky a reportingu.