Employee Central

Zamestnanecká centrála

Aktuálnou úlohou riadenia ľudských zdrojov (HR) nie je len automatizácia istých firemných procesov či úsilie o znižovanie nákladov. Ide predovšetkým o podporu rozhodnutí, vďaka ktorým bude podnikanie rásť. Väčšina súčasných riešení informačných systémov pre ľudské zdroje (HRIS) však predstavuje iba „kartotéky“ naplnené údajmi bez priameho vplyvu na podnikanie. Izolovane pracujúce systémy (Silo’d from talent) zabraňujú prijímaniu rozhodnutí o pracovných silách na základe 360-stupňového vnímania zamestnanca. Sú vybavené len elementárnymi analytickými nástrojmi, ktoré poskytujú iba minimálny náhľad do podstaty pracovnej sily a vôbec nepodporujú jej plánovanie.

Na druhej strane sa zároveň mení demografický profil zamestnanca.  Medzi pracovné sily aktuálne vstupujú technologicky zdatní ľudia, ktorí vyrástli na užívateľsky príjemných a grafických technológiách. Dnešné kľúčové systémy ľudských zdrojov (Core HR) sú však vytvárané pre super užívateľov – špecialistov. Používanie týchto systémov si vyžaduje rozsiahle zaškolenie a miera ich osvojenia je nízka. Napokon, aktuálne lokálne kľúčové riešenia ľudských zdrojov sú drahé s ohľadom na implementáciu a udržiavanie, prinášajú len nevýznamné inovácie a je ťažké zabezpečiť ich upgrade.

Nový prístup ku kľúčovým ľudským zdrojom zabezpečuje Zamestnanecká centrála spoločnosti SuccessFactors (SuccessFactors Employee Central). Je to jediné riešenie kľúčových ľudských zdrojov, ktoré poskytuje komplexný, integrovaný potenciál, pričom je navrhnuté pre reálne fungovanie v podnikateľskej praxi.

Integrácia s Talentom

Prostredníctvom konzistentnej integrácie s Talentom, poskytuje Zamestnanecká centrála možnosť realizovať rozhodnutia s väčším dopadom na pracovnú silu. Pomocou kompletného profilu zamestnanca, Talentu a kľúčových informácií o ľudských zdrojoch, sú spoločnosti schopné urobiť viac „informovaných“ rozhodnutí – stanovenie cieľov v spojení so silnými stránkami a záujmami zamestnanca, podporou a rozvojom, ktoré sa riadia okrem iného komplexným chápaním zamestnanca a efektívnym mechanizmom získavania poznatkov pre nových zamestnancov.

Zahŕňa novú úroveň analytiky

Pomocou všetkých dát o pracovnej sile združených na jednom mieste a podpory finančných a prevádzkových dát z externých systémov, pomáha Zamestnanecká centrála ľudským zdrojom (HR), merať spojitosti výsledkov medzi pracovnou silou a podnikaním a realizovať rozhodnutia, ktoré majú priamy dopad na financovanie. Na základe 30-ročných skúseností poskytuje tento systém jednoduché nástroje na výkazníctvo, viac ako 2000 zabudovaných metrík,  porovnávacie kritériá pre každú spoločnosť a podporu pre analýzy trendov a analýzy postupného vnárania sa od sumárnych dát k detailným informáciám.

Podporuje spoluprácu pri obchodných cieľoch

SuccessFactors Employee Central umožňuje zamestnancom využiť ich talent, kľúčové ľudské zdroje a údaje o osobnom profile, aby spolupracovali na podnikateľských cieľoch. Poskytuje intuitívne nástroje na vytváranie skupín a sietí na zdieľanie poznatkov o spoločných cieľoch, záujmoch, projektoch, pracovných skúsenostiach, umiestneniach a oveľa viac.

Core HR na úrovni podniku

SuccessFactors Employee Central je riešenie základného funkčného modulu kľúčových ľudských zdrojov na úrovni podniku (Enterprise-Grade Core HR functionality), ktoré je riadené účinne datovanými entitami. Poskytuje podporu pre všetky kombinácie obchodných jednotiek, geografických dát, nákladových centier s cieľom modelovať a riadiť všetky pracovné sily. Umožňuje ľudským zdrojom rýchlo implementovať akúkoľvek štruktúru zamestnaní (profesií) bez kódovacích procesov, tabuľkových hárkov, alebo procesov v režime off-line. Podporuje tiež všetky štruktúry platieb, ktoré dovoľujú spoločnostiam meniť platby podľa geografických dát, profesií, tried, úrovní alebo právnických osôb. Zamestnanecká centrála (Employee Central) uľahčuje podávanie správ a zosúladenie s odvetvím tak, že zaisťuje, aby boli všetky činnosti užívateľa uložené a ľahko prístupné cez aktuálny časový výkaz (point in-time reporting) a jednoduché kontrolné záznamy.

Navrhnuté pre všetkých

Ako všetky ponuky spoločnosti SuccessFactors, aj Zamestnanecká centrála je vytvorená pre 10 miliónov jej používateľov v cloude. Vďaka tomu sa ponúka a vytvára jednoduchá skúsenosť užívateľa pri každej úlohe vo firme. Pre transakcie kľúčových ľudských zdrojov v Zamestnaneckej centrále je potom príznačné znižovanie chýb pri samostatnej práci, podpora zavádzania inovácií (zabudovaní pomocníci – sprievodcovia, inteligentné obchodné pravidlá, organizačné schémy,  prepojené – inline komentáre, história auditu a flexibilné pracovné postupy).

Poskytuje konzistentnú integráciu

Spoločnosť SuccessFactors rieši integráciu medzi Zamestnaneckou centrálou a akýmkoľvek systémom vrátane miezd, dávok, plánovanie podnikových zdrojov – ERP a riešeniami pre manažment času. Jej integračná platforma v cloude umožňuje príslušnej skupine podnikov rýchlu a nákladovo efektívnu integráciu. Aj partnerstvo spoločnosti SuccessFactors s vedúcimi poskytovateľmi riešení pre mzdy ďalej zrýchľuje integráciu cez použitie vopred vstavaných konektorov.

Funguje v cloude

SuccessFactors Employee Central je riešenie vychádzajúce z koncepcie SaaS (SaaS  – softvér ako služba) s výrazne nižšími celkovými nákladmi na vlastníctvo (TCO) ako pri priestorových riešeniach kľúčových ľudských zdrojov (on-premise core HR solutions). Počas piatich rokov zákazníci zaznamenali až 3 x nižšie náklady na vlastníctvo (TCO). Ďalšou výhodou cloudového riešenia je ľahšie rozšírenie riešenia v prípade, že sa podnikanie rozrastá, pričom systém prináša neustále inovácie bez prerušenia.