Compensation

Odmeňovanie

Hoci odmeňovanie zamestnancov tvorí najväčšiu časť nákladov pre väčšinu spoločností, často je plánovanie tohto procesu odkázané len na email a excelovské hárky. Okrem toho, že takéto riešenie je náchylné na chyby, je aj nedostatočne bezpečné a neproduktívne. Všeobecne možno povedať, že väčšine riešení zaoberajúcich sa odmeňovaním chýba dôkladné prepojenie riadenia talentov so systémami na kalkuláciu miezd.

Len takéto údaje však umožnia správcom odmeňovania a líniovým manažérom, aby správne stanovili, kto v skutočnosti odvádza vynikajúci výkon a náležite takéhoto zamestnanca odmenili.

SuccessFactors bol ocenený celkovým hodnotovým indexom riadenia odmeňovania spoločnosti Ventana Research za rok 2014 ako najlepší „Hot” predajca. Ide už o druhé takéto ocenenie v rade za sebou. Nástroj SuccessFactors Compensation je súčasťou riešenia pre riadenie talentov balíka SuccessFactors, ktorý sa stal lídrom v rámci súťaže 2014 Gartner Magic Quadrant for Talent Management Suites.

SuccessFactors Compensation pomáha riaditeľom podnikov, manažérom pre odmeňovanie a profesionálom v oblasti personalistiky dramaticky zlepšiť presnosť rozpočtov, znížiť riziko a prepojiť najväčší výdavok - platy zamestnancov - so skutočnými podnikateľskými výsledkami.

Na rozdiel od Excelu či iných riešení, ktoré vychádzajú z interpretovania excelovských hárkov, nástroj SuccessFactors Compensation zefektívňuje a zjednodušuje plánovanie odmeňovania, zabezpečuje prehľad odmeňovania pre manažment a jedinečným spôsobom podporuje kultúru odmeňovania na základe odvedenej práce.

Najkomplexnejší balík riadenia odmeňovania na trhu

 • Podpora pre viaceré komponenty odmeňovania: platy, bonusy, podiely, atď.
 • Schopnosť integrovať dávky alebo informácie o zdravotnom stave a poskytnúť zamestnancom prehľad ich celkových odmien.
 • Robustné kontroly validácie, pracovných tokov a pravidlá schvaľovania na rozpoznanie a nápravu nezhôd.
 • Zjednodušená komunikácia v rámci spoločnosti a zabezpečenie procesu odmeňovania podľa plánu.

Spravodlivosť, angažovanosť a udržanie si zamestnanca pomocou nástroja Calibration

 • Zosúlaďte a zabezpečte jasné prepojenie medzi výkonom zamestnanca a jeho odmenou.
 • Napomôžte prijímaniu objektívnych rozhodnutí založených na faktoch a vzťahujúcich sa na výkon a odmeňovanie odstránením manuálnych kalibračných procesov.
 • Zobrazte si hodnotenia a odvody zo mzdy v rámci grafiky pozostávajúcej z košov či mriežok a vizuálne porovnajte údaje o zamestnancoch.
 • Využite ľahko čitateľné grafy, zobrazenia a filtre, aby bol zrejmý vzťah kalibračných cieľov a celkového stavu.

Rozumné využitie rozpočtov a pripravenosť na audit

 • Flexibilné modelovanie rozpočtov s podporou pre kaskádové a globálne plánovanie osobných príplatkov.
 • Automatický výpočet vychádza z viacerých prvkov: hodnotenie výkonu, pracovná pozícia, platobná trieda, „compa-ratio“ index, prípadne iné smernice spoločnosti.
 • Znižovanie rizika pri súčasnom zabezpečení lepšieho dodržiavania právnych a audítorských predpisov.
 • Údaje určené pre audity sa evidujú a archivujú automaticky.
 • Možnosť vytvoriť reporty o diskriminácii a dodržiavaní právnych predpisov.

Výzva vzťahu „globálne verzus lokálne“

 • V prípade globálnych spoločností s lokálnymi HR tímami je výzvou prilákanie a udržanie si tých najväčších talentov. Tento problém sa najlepšie riadi lokálne s určitým dohľadom a usmernením z centrály.
 • Decentralizovaná administratíva nástroja SuccessFactors Compensation umožňuje lokálnym HR tímom nezávisle nastaviť a spravovať programy odmeňovania.
 • Programy sú navrhnuté tak, aby optimalizovali ciele súvisiace s lokálnymi trhmi.
 • Ušité sú na mieru pre konkrétnu krajinu, región, prípadne podnikovú jednotku.

Prehľad v celkovej analýze odmeňovania

 • Získajte komplexný náhľad pomocou reportov/výkazov Total Rewards.
 • Sledujte finančné a podnikateľské ciele a porovnajte cieľové čísla so skutočnými výsledkami na stanovenie odmien (pomocou váhových modelov a lineárnej interpolácie).
 • Prognózujte podnikateľské a fiškálne výsledky za účelom namodelovania rôznych bonusových platieb.
 • Zabezpečte ľahko pochopiteľné reporty bonusových výpočtov pre manažérov a zamestnancov.
 • Údaje o odmenách, školeniach a zamestnancoch možno skombinovať s ďalšími podnikateľskými dátami a získať tak komplexnejší obraz o odmeňovaní.

Sila kompletného balíka na riadenie výkonu

 • Neoddeliteľnou súčasťou balíka SuccessFactors HCM sú formuláre nástroja SuccessFactors Compensation v 37 jazykoch.
 • Dopĺňa dvojicu nástrojov – SucessFactors Performance & Goals a Succession & Development.
 • Prirodzené prepojenie s nástrojom SuccessFactors Employee Central a SAP ERP HR core systémami.